Dollar near flat after Fed’s Dudley, U.S. data deflate rise

The dollar was flat on Friday as a Federal Reserve official’s seemingly dovish

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *